Yuk Yuk's
340 Wellington Street (at York)
(519) 850-5233